Great Plains!
North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma

 

 

Kansas

 

Nebraska

 

North Dakota

 

 

Oklahoma